Principle Investigator

Xiaofeng Xu Xiaofeng Xu
Assistant Professor of Ecology
San Diego State University
Tel: 619-594-2279
E-Mail: xxu@mail.sdsu.edu

 

Lab Members

Xia_Song Lihu_Zhang yh_wang
Xia Song Lihua Zhang Kavita Rajah Yihui Wang  Liyuan He
Res. Ass. Prof. Postdoc PhD student PhD student PhD student
 

 

Jia Cao Hongtao Duan Nannan Wang Zhongmei Wan Fenghui Yuan
Visiting professor Visiting professor PhD student
 Jia Jia
 PhD student

Alumni

Xiaochun_Zhang_web ChunMa_web
Xiaochun Zhang

Chun Ma

Linna Ma

Postdoc, Liping Gao — Now lecturer at Southern Georgia University
Graduate, Bowen Zhang — Now postdoc at Auburn University
Visiting scientist, Yuedong Guo  — Now Professor at Northeast Institute of Geography Agricultural Ecology, CAS
Undergraduate, Diandong Tang — Now graduate student at Beijing Normal University
Undergraduate, Yunxuan Miao — Now graduate student at Beijing Normal University
High school student, Sina Djafari-Rouhani (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)
High school student, Maria Takigawa (The poster presentation made to state-level science fair competition in Texas in 2015)

High school student, Amy Li — (The Westview High School, San Diego, CA, 2017 summer)